Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Happy Days Kraamzorg  

Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden Kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door 

Happy Days Kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd. 

De Algemene Voorwaarden Kraamzorg van Bo Geboortezorg vind je op onze website:  www.happydayskraamzorg.nl 

De te leveren zorg 

 • Happy Days Kraamzorg biedt zorg op maat 
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht. 
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg (dus geen partusuren). De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door Het Zorginstituut. .  
 • Rond de derde  zorg-dag zal er een tussen evaluatie plaatsvinden. Indien de zorg niet naar wens is zal met jullie gezocht worden naar een passende oplossing. 
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt 
 • Happy Days Kraamzorg doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen andere collega’s als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Happy Days Kraamzorg altijd verzekerd van goede zorg. 
 • Minimale zorg afname per zorg-dag is 3 uur. (m.u.v. couveuse nazorg) 
 • Kraamzorg uurtarief wordt jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) www.nza.nl 

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet] 

 • Happy Days Kraamzorg werkt volgens de ARBO-richtlijnen.  
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet. 
 • Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan.   

Vervoer 

 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.  

Annulering: 

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden. 

Ongewenst gedrag 

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, [dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan. 
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt. 

Aansprakelijkheid 

 • Happy Days Kraamzorg kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond. 
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed. 
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed. 
 • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Happy Days Kraamzorg. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van €50,-.

Verstrekking volmachten 

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt. 

Klachten 

Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij Happy Days Kraamzorg. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie BO geboortezorg.

Aanvullende leveringsvoorwaarden Happy Days Kraamzorg datum: 01-06-2021 

Versie: 2.4  

Geheimhouding en privacy 

 • Happy Days Kraamzorg dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.  
 • Happy Days Kraamzorg werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website www.happydayskraamzorg.nl 
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de wet AVG en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst  ( WGBO) 
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Happy Days Kraamzorg als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.  
 • Happy Days Kraamzorg zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Happy Days Kraamzorg wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven. 
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt. 
 • Happy Days Kraamzorg en diegene die in opdracht van Happy Days Kraamzorg betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.  

Contactgegevens                                                                                                   

 Happy Days Kraamzorg is gevestigd aan:                                                                                     

Weteringkade 177    

3826 AW  AMERSFOORT

06-51893281

www.happydayskraamzorg.nl                                                                                                                                    

Happy Days Kraamzorg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnr: 77157397 

 Aanvullende leveringsvoorwaarden Happy Days Kraamzorg datum: 01-06-2021 

Versie: 2.4 

Happy Days Kraamzorg
5.0
Based on 50 reviews
aangedreven door Facebook
Patrick van Keeken
Patrick van Keeken
2021-12-25T20:58:59+0000
Een hele goede kraamtijd gehad, en dat zeker mede dankzij... de geweldige zorg die wij mochten ontvangen. Echt een hele grote aanraderlees meer